Запсільський ЗДО "Рукавичка", Запсілля
Сумська область, Сумський район

Кошторис

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Три мільйони сто вісімдесят сім тисяч шістсот дев'яносто три грн (3187693 грн )

(сума словами і цифрами)

Начальник

(посада)

 Олена ШАРКОВА

(підпис)

09 вересня 2021 р.

М.П.

Кошторис на  2021 рік 

41092136  Вiддiл освiти, молодi i спорту, культури та туризму Миропiльської сiльської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

с. Миропілля, Сумський р-н, Сумська обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету06  Орган з питань освіти і науки,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів0611010 Надання дошкільної освіти)

   (грн)

НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ

Загальний фондСпеціальний фонд

12345

НАДХОДЖЕННЯ - усьогоX3187693,000,003187693,00

Надходження коштів із загального фонду бюджетуX3187693,00X3187693,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:XX0,000,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000X0,000,00

 (розписати за підгрупами)    

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000X0,000,00

 (розписати за підгрупами)    

інші надходження, у тому числі: X0,000,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X  

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання) X0,000,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X  

 X****

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогоX3187693,000,003187693,00

Поточні видатки20003187693,000,003187693,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002678385,000,002678385,00

Оплата праці21102172579,000,002172579,00

Заробітна плата21112172579,000,002172579,00

Грошове забезпечення військовослужбовців21120,000,000,00

Суддівська винагорода21130,000,000,00

Нарахування на оплату праці2120505806,000,00505806,00

Використання товарів і послуг2200507308,000,00507308,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221071000,000,0071000,00

Медикаменти та перев`язувальні матеріали22204000,000,004000,00

Продукти харчування2230228993,000,00228993,00

Оплата послуг (крім комунальних)224087300,000,0087300,00

Видатки на відрядження22500,000,000,00

Видатки та заходи спеціального призначення22600,000,000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270116015,000,00116015,00

Оплата теплопостачання22710,000,000,00

Оплата водопостачання та водовідведення22724000,000,004000,00

Оплата електроенергії227376240,000,0076240,00

Оплата природного газу22740,000,000,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг227535775,000,0035775,00

Оплата енергосервісу22760,000,000,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22800,000,000,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,000,000,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,000,000,00

Обслуговування боргових зобов`язань24000,000,000,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань24100,000,000,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань24200,000,000,00

Поточні трансферти26000,000,000,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100,000,000,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,000,000,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,000,000,00

Соціальне забезпечення27000,000,000,00

Виплата пенсій і допомоги27100,000,000,00

Стипендії27200,000,000,00

Інші виплати населенню27300,000,000,00

Інші поточні видатки28002000,000,002000,00

Капітальні видатки30000,000,000,00

Придбання основного капіталу31000,000,000,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,000,000,00

Капітальне будівництво (придбання)31200,000,000,00

Капітальне будівництво (придбання) житла31210,000,000,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів31220,000,000,00

Капітальний ремонт31300,000,000,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)31310,000,000,00

Капітальний ремонт інших об`єктів31320,000,000,00

Реконструкція та реставрація31400,000,000,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)31410,000,000,00

Реконструкція та реставрація інших об`єктів31420,000,000,00

Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури31430,000,000,00

Створення державних запасів і резервів31500,000,000,00

Придбання землі та нематеріальних активів31600,000,000,00

Капітальні трансферти32000,000,000,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)32100,000,000,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів32200,000,000,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям32300,000,000,00

Капітальні трансферти населенню32400,000,000,00

Надання внутрішніх кредитів41100,000,000,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів41110,000,000,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям41120,000,000,00

Надання інших внутрішніх кредитів41130,000,000,00

Надання зовнішніх кредитів42100,000,000,00

Нерозподілені видатки90000,000,000,00

Начальник Олена ШАРКОВА

(підпис)

Головний бухгалтер Юрій ТЕРЕЩЕНКО

(підпис)

М.П.***09 вересня 2021 р.

   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.

   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Логін: *

Пароль: *